مقالات
گروه مقاله : روانشناسی کودک
10 نكته براي والديني با بچه هاي كج خلق وبداخلاق

۱۰ / تير / ۱۳۹۵

كج خلقي در هر بچه اي طبيعي است و رفتار صحيح با كودكان بدخلق يكي از وظايف و مسئوليتهاي هر والدي است . اگر مشكل بدخلقي كودكان تا سنین قبل از مدرسه به درستي حل نشود اين مسئله در دوران مدرسه به شدت بحراني و آزاردهنده خواهد شد.
در ذيل به 10 روش صحيح و مناسبي كه والدين مي توانند در رابطه با كودكان بدخلق به كار بندند اشاره ميشود.
1- به كودكتان تفهيم كنيد براي دستيابي به آنچه كه خواهان آن است بايد بدون بدخلقي اقدام كند. (به عنوان مثال اين جمله را براي او تكرار كنيد كه اگر عروسكت را ميخواهي به من بگو لطفاً آن را به من بدهيد و مطمئن باش كه بي دردسرآن را به دست خواهي آورد).
2- تفهيم جمله (پارك را تا 10 دقيقه ديگر ترك ميكنيم) از بروز خشم به خاطر شوك ناشی از ترك ناگهاني محل جلوگيري ميكند زيرا او پس از مدتي با خوگرفتن به اين گونه جملات از لحاظ روحي خودش را آماده ترك محل ميكند.
3- هنگاميكه او شروع به كج خلقي ميكند شما هرگز خونسردي خود را از دست ندهيد زيرا اگر عصباني شويد به او نشان ميدهيد كه شما نيز به راحتي از كنترل خارج ميشويد.
4- فهرستي از استراتژي هاي مختلفي كه آموخته ايد را گردآوري كنيد تا در مواقع لزوم و هنگاميكه فكر ميكنيد همه راه ها به بن بست رسيده است به آن  ها رجوع نمایید.
5- هراز چندگاهي كه فرزندتان رفتار خوبي انجام ميدهد او را تحسين كنيد و به او پاداشي بدهيد. بدين وسيله توجه خود را به او نشان دهيد زيرا در صورتيكه تنها وقتي او دچار بدخلقي ميشود به او توجه كنيد وسعي در محبت كردن و آرام كردن داشته باشيد او اين پيام را دريافت ميكند كه جلب توجه ، مستلزم بدخلقي و عصبانيت است.
6- بعضي كودكان موقعي كه بداخلاقي ميكنند و عصباني ميشوند اگر در خيابان باشند ناگهان شروع به دويدن مي كنند دراين حالت، فوري دست او را بگيريد و به آرامي در دستانتان نگه داريد و با صداي ملايم و به دور از خشونت خطرات اين كار را برايش توضيح دهيد.
7- هرگز در حاليكه كودكتان خلقش تنگ است به تقاضاهايش پاسخ مثبت ندهيد و درمقابل او تسليم نشويد زيرا در اين صورت متوجه ميشود كه كج خلقي و تظاهر به عصبانيت بهترين روش براي رسيدن به اهداف است.
8- قبل از اينكه جايي برويد به آرامي توقعاتي كه از رفتار و عملكردش داريد را به او تفهيم كنيد و بگوييد درصورتيكه از اين قوانين سرپيچي كند بخشي از امتيازاتش مثل تماشاي تلويزيون و يا بازي  با كامپيوتر را از دست خواهد داد. (توجه كنيد حتماً به اجراي وعده تان پايبند باشيد.)
9- اين مرحله شايد سخت  ترين مرحله باشد و آن فروخوردن خشم درحين مواجهه با بدخلقي هاي بي پايان فرزندتان است دراين مواقع سعي كنيد به آرامي تا 10 بشماريد تا كمي آرام شويد و بتوانيد بهترين راه مقابله را انتخاب كنيد. تمرين كنيد هرگز در صورت عصبانيت بلافاصله وارد عمل نشويد(مراجعه به دفترچه فهرست راهكارها نيز ميتواند مفيد باشد)
10- به كودكتان آموزش دهيد كه عصبانيت خصلتي است كه همه انسانها دارند ولي مهم این است كه چگونه بتوانيم آن را كنترل كنيم.
در پايان هرگز در صورتيكه راه حل مناسبي براي حل مشكل فرزندتان پيدا نكرديد احساس نكنيد والدين بدي هستند. دراين صورت از تجربيات ديگران بهره گيريد ، مطالعه تان را بيشتر كنيد و بدانيد دلايل زيادي براي بدخلقي وجود دارد. در پي كشف ريشه هاي آن باشيد. به عنوان مثال برخي كودكان از مراكز خريد شلوغ بيزارند وهرگز قادربه تحمل اين محيطها نيستند لذا اگر شما به اين مطلب پي ببريد او را همراه خود نمي بريد و با يك راه حل ساده به بدخلقي و عصبانيت چند ساعته  او پايان مي دهيد.
گرسنگي  نیز از ديگر دلايل بدخلقي است. فهرستي از علل كج خلقي فرزندتان جمع آوري كنيد و سعي  نمایید او را دراين موقعيتها قرار ندهيد.

 لادن نصیری