آموزش بزرگسالان

آموزش موسیقی به بزرگسالان در دو سبک مبتدی و پیشرفته به هنرجویان ارائه می گردد. طرح درس های هر ساز برای آن دسته از هنرجویانی که تمایل به نوازندگی حرفه ای دارند با آن گروه از هنرجویانی که به دلیل مشغله های کاری نمی توانند بیش از حد تمرین کنند متفاوت می باشد تا هر دو گروه با رضایت ذهنی از موسیقی لذت ببرند.