ریکوردر
ریکوردرنام سازی بادی-چوبی ، از خانوده نی‌انبان و نوعی فلوت است. این ساز درمحدوده‌های صوتی سوپرانینو، سوپرانو، آلتو، تنور و باس در دو اکتاو موجود است. ریکوردر یک ساز مناسب برای آموزش موسیقی به کودکان  پیش از انتخاب ساز اصلی است.