سه تار
سه تارسازی شهری است و از سازهای موسیقی سنتی ایرانی بشمار میرود.
صدای واخوان دار این ساز آن را از سایر سازهای این نوع موسیقی متفاوت ساخته است. این ویژگی به همراه حجم صوتی کم این ساز در مقایسه با تار و سنتو ر و کمانچه، سبب گشته که این ساز بیشتر به صورت تکنوازی شنیده شود و نوازندگان بزرگی مانند ابوالحسن صبا و احمدعبادی ، در این نوع آثاری بی نظیر از خود برجا گذاشته اند..
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ضبط و پخش صوت، سه تار به میان ارکسترها نیز برده شده و از آن استفاده میگردد.