کارگاه شناخت دستگاههای موسیقی ایرانی
درموسیقی ایرانی، ردیف رکن اساسی را تشکیل می دهد و هر دستگاه مجموعه ای از قطعات و گوشه هاست که به آن ردیف می گویند. 
موسیقی ایرانی شامل هفت دستگاه و پنج آواز است .
7 دستگاه عبارتند از:
1- شور 2-سه گاه 3-چهار گاه 4-همایون 5-ماهور 6-نوا  7-راست پنجگاه .
5 آواز عبارتند از :
1- بیات ترک 2- ابوعطا 3- دشتی 4- افشاری  5- بیات اصفهان .
در این دوره شما با دستگاهها ، گوشه ها و نغمات اصیل ایرانی آشنا شده و نحوه شناخت آنها را فرا می گیرید .
تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات : 22599630 و 22599630