کمانچه
کمانچه سازی زهی آرشه ای است و می توان گفت در میان سازهای موسیقی ایرانی نزدیکترین ساز به ویولن است. به جز تفاوت در طرز گرفتن و نواختن و محتوای قطعات نوشته شده برای این دو ساز، کمانچه به علت وجود پوست روی کاسه اش نسبت به ویولن صدایی تودماغی تر (شرقی تر) داشته و یک نوع آرامش خاص و شرقی در طنین آن موجود است.
از اساتید مطرح ساز کمانچه ،می توان به استاد علی اصغر بهاری اشاره کرد .