کنسرت کودکانکنسرت کوبه ای سفید کوب 
10 شهریور - سالن حوزه هنری سوره